INFOCUS:

A topic from NCAB Group about integrated PCB Production

No 2 2020

Droga do zrównoważonej działalności

MORE ARTICLES ON THIS TOPIC:

Wiele przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie podkreśla swoje dążenie do zrównoważonego rozwoju. Na czym jednak w praktyce polega działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i jak przedsiębiorstwa mogą wprowadzać rzeczywiste zmiany na lepsze? W tym numerze porozmawiamy o tym z dwiema specjalistkami z firmy doradczej Trossa, które zajmują się tymi kwestiami na co dzień.

Firma Trossa z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji oferuje przedsiębiorstwom i organizacjom usługi doradcze z zakresu zrównoważonego rozwoju. Firma współpracuje z klientami z wielu różnych branż zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

„Reprezentujemy holistyczne, szerokie spojrzenie. Jesteśmy także w stanie zaoferować dogłębną wiedzę specjalistyczną z wielu dziedzin, na przykład strategii zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, kwestii chemicznych, klimatycznych i zakupowych oraz wielu konkretnych branż” – mówi Mia Barkland, dyrektor generalna firmy Trossa.

„Naszym wspólnym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dążenie do tego, aby każdy mógł cieszyć się dobrym życiem, bez nadmiernego wykorzystywania zasobów i bez wywierania negatywnego wpływu na klimat lub środowisko naturalne”.

Mia Barkland
CEO, Trossa
Mia Barkland, Trossa

Jak zatem firma Trossa definiuje zrównoważony rozwój?

„Krótko mówiąc, chodzi o tworzenie rzeczywistych wartości przynoszących korzyści na przestrzeni czasu. Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb ludzkości w ramach ograniczonych możliwości naszej planety – wyjaśnia Mia Barkland. – Naszym wspólnym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dążenie do tego, aby każdy mógł cieszyć się dobrym życiem, bez nadmiernego wykorzystywania zasobów i bez wywierania negatywnego wpływu na klimat lub środowisko naturalne”.

„W tym celu wszyscy gracze – firmy, organizacje, osoby prywatne i państwa – muszą zobowiązać się do przestrzegania szeregu parametrów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, aby ludzie żyli w sposób niepowodujący nieodwracalnych szkód dla planety”.

„Według naukowców jest to możliwe – pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian w zakresie naszego stylu życia. Wszystkie przedsiębiorstwa muszą przeanalizować zmiany, których wprowadzenie jest niezbędne do tego, by mogły one wypełniać swoje role w ramach wyznaczonych przez założenia zrównoważonego rozwoju. Tylko w ten sposób będą mogły odnosić sukcesy w dłuższej perspektywie” – podkreśla Mia Barkland.

Zrównoważony rozwój – o wiele więcej niż tylko kwestie środowiskowe

Jak podkreśla Iris Tolonen, konsultantka reprezentująca tę samą firmę, zrównoważony rozwój nie ogranicza się do kwestii środowiskowych.

„Kwestie społeczne i finansowe są powiązane ze środowiskiem naturalnym. Planeta wyznacza co prawda pewne granice, ale innowacje i rozwój gospodarczy mogą być źródłem dobrobytu i sukcesów w obrębie określonych ram, o ile stosowane rozwiązania uwzględniają wymogi środowiskowe” – wyjaśnia.

Iris Tolonen, Trossa

„Wciąż jest wiele do zrobienia. Po włączeniu kwestii zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych, należy przejść do ich wdrażania, aby mogły wreszcie przynosić rezultaty”.

Iris Tolonen
Consultant, Trossa

Na szczycie ONZ pięć lat temu szefowie państw i rządów przyjęli Agendę 2030, plan działania zawierający 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku.

„Globalne cele stanowią dla przedsiębiorstw i organizacji punkt odniesienia w zakresie podejmowanych przez nie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także punkt wyjścia dla wyznaczania własnych celów i strategii. Agenda 2030 ułatwia określenie obszarów, na których należy się skupić” – dodaje Iris Tolonen.

Obie przedstawicielki firmy Trossa wyrażają przekonanie, że globalne cele przyczyniły się do ukształtowania się w przedsiębiorstwach nowego podejścia, w ramach którego działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju nie polega tylko na „postępowaniu we właściwy sposób”. Obecnie uwzględniane są kwestie o bardziej egzystencjalnym charakterze, na przykład dotyczące tego, dlaczego firma w ogóle istnieje i jakie wartości tworzy.

Cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju

FN:s globala mål

W 2015 r. światowi przywódcy uzgodnili 17 globalnych celów zawartych w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Agenda 2030 stanowi zobowiązanie do poprowadzenia świata w kierunku zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości do 2030 r., poprzez położenie kresu ubóstwu, zwalczanie nierówności i złego stanu zdrowia, promowanie pokoju, ochronę środowiska naturalnego i pilne działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Osiągnięcie tych celów wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów.

„Kiedy 10 lat temu firma Trossa rozpoczynała działalność, wiele mówiło się o potrzebie przyjęcia holistycznego podejścia i włączaniu kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju do strategii i działań biznesowych. Sądzę, że obecnie rzeczywiście ma to miejsce. Firmy koncentrują się na tym, co konkretnie to dla nich oznacza, jakie aspekty lub wymiary są dla nich najważniejsze i w jakich obszarach mogą wprowadzić najbardziej znaczące zmiany” – wyjaśnia Mia Barkland.

Znaczenie jasnej strategii zrównoważonego rozwoju

Chociaż niektóre kwestie są wspólne dla wszystkich – na przykład zmiany klimatyczne i związane z nimi zagrożenia – obecnie zazwyczaj przeprowadza się analizę wykonalności w celu ustalenia, z jakimi konkretnymi zagrożeniami boryka się lub będzie się borykać dane przedsiębiorstwo i w jaki sposób może ono dokonać pozytywnych zmian. Ważne, aby taka analiza uwzględniała interesariuszy zewnętrznych, na przykład dostawców i klientów, a także pracowników. Pozwoli to ustalić, które zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem są dla firmy najważniejsze oraz jakie aspekty można poprawić.

„Dalekowzroczne firmy rozumieją, że bez jasnej strategii zrównoważonego rozwoju, ryzykują brak możliwości sprostania wymogom świata zewnętrznego. Zależy im na pełnym i prawidłowym zrozumieniu, jak ich działania wpływają na cały świat, a także przyjmują za nie odpowiedzialność w sposób skoncentrowany i oparty na faktach” – wyjaśnia Mia Barkland.

Brak działań w tej sprawie wiąże się dla przedsiębiorstwa z ryzykiem konsekwencji rynkowych, niezależnie od jego wielkości i branży. Poza utratą klientów, mogą one obejmować większe trudności z zakupem surowców i pozyskaniem kapitału, wyższe koszty pożyczania środków finansowych, a także większa trudność w przyciąganiu i utrzymywaniu dobrych pracowników.

„Firmy nie tylko starają się minimalizować ryzyko, ale także chętnie dostrzegają związane z tym możliwości. Chcą uczestniczyć w tych działaniach i wnosić pozytywny wkład zarówno w zakresie metod pracy, jak i oferty dla biznesu i klientów. W związku z tym zainteresowania coraz większej liczby przedsiębiorstw wykraczają poza ich własne działania i uwzględniają cały łańcuch wartości zarówno w odniesieniu do swoich oczekiwań, jak i poszukiwania nowych możliwości” – dodaje Iris Tolonen.

Niekorzystna krzywa emisji dwutlenku węgla

Chociaż zasadniczo odnotowujemy postępy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie wszystkie przedsiębiorstwa rzeczywiście stały się bardziej zrównoważone. Z globalnej perspektywy, sprawy nadal zmierzają w złym kierunku, na przykład w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla.

Graf som visar ett genomsnittligt månatligt medelvärde för koldioxid globalt.
The graphs show monthly mean carbon dioxide globally averaged over marine surface sites. Source: Earth System Research Laboratories

„Wciąż jest wiele do zrobienia. Po włączeniu kwestii zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych, należy przejść do ich wdrażania, aby mogły wreszcie przynosić rezultaty. W związku z tym ważne jest również opracowanie konkretnych planów działania i monitorowanie prac” – podkreśla Iris Tolonen.

„W ostatnich latach sektor finansowy zdał sobie sprawę, że te zagadnienia pozafinansowe w przyszłości będą poważnie wpływać na stan finansów. Inwestorzy są zainteresowani kwestiami zrównoważonego rozwoju w zupełnie nowy sposób”.

Mia Barkland
CEO, Trossa

W związku z wyznaczeniem globalnych celów ONZ na 2030 r. nadchodzący okres bywa określany mianem „dekady realizacji zobowiązań”. Niestety istnieje ryzyko, że kryzys związany z pandemią koronawirusa storpeduje wiele z dotychczas realizowanych pozytywnych działań. Ponadto ogólnie rzecz biorąc, odwraca on również uwagę od wielu innych kluczowych spraw. Niemniej jednak w ciągu najbliższych dziesięciu lat rządy, firmy i organizacje na całym świecie będą rzeczywiście zmuszone do realizacji swoich zobowiązań. Mamy też do czynienia z innymi czynnikami motywującymi do działania.

„W ostatnich latach sektor finansowy zdał sobie sprawę, że te zagadnienia pozafinansowe w przyszłości będą poważnie wpływać na stan finansów. Inwestorzy są zainteresowani kwestiami zrównoważonego rozwoju w zupełnie nowy sposób i oczekują od przedsiębiorstw wyjaśnienia swojego podejścia do ryzyka dotyczącego na przykład klimatu, warunków pracy i minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Widzimy, że te czynniki już teraz mają wpływ na wartość akcji” – mówi Mia Barkland.

„Kolejną ważną sprawą stała się zdolność przedsiębiorstw do przyciągania nowych pracowników i utrzymania już zatrudnionych. We wszystkich branżach marka pracodawcy odgrywa obecnie zasadniczą rolę w motywowaniu do solidnej pracy zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rośnie też zainteresowanie i poziom motywacji ze strony działów zakupów. Klienci stawiają wymagania i zadają swoim dostawcom pytania” – dodaje Iris Tolonen.

Kluczowe znaczenie globalnej współpracy dla osiągania pozytywnych wyników

Mimo występowania pewnych różnic między poszczególnymi krajami i regionami, nie ma wątpliwości, że szerszy obraz sytuacji jest taki sam niezależnie od regionu świata i branży.

„Zmiany te są powszechne, a globalne zasady gry dyktuje obecnie Agenda 2030” – podkreśla Mia Barkland.

Ma to również związek z globalnymi łańcuchami wartości. Wdrażanie strategii i osiąganie pozytywnych wyników wymaga globalnej współpracy.

„Uspokojenie inwestorów, którzy oceniają firmy w dłuższej perspektywie czasowej, wymaga udowodnienia posiadania systemów zarządzania i zdolności zarządzania ryzykiem w łańcuchu wartości”.

Iris Tolonen
Consultant, Trossa

„W dziedzinie zrównoważonego rozwoju obserwujemy dziś zdecydowaną tendencję do bardziej zintegrowanej współpracy. Wzajemnie stanowimy część swoich łańcuchów wartości i wszyscy wymagamy od siebie podejmowania określonych działań. Aktywna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju jest obecnie warunkiem tego, aby w ogóle być postrzeganym przez rynek jako liczący się gracz. Dlatego też coraz powszechniejsze staje się zawieszanie broni i wykazywanie się większą transparentnością nawet wobec konkurencji. Wszyscy znajdują się na tej samej drodze przemian, w związku z czym łatwiej jest dzielić się dobrymi przykładami” – mówi Mia Barkland.

„Uspokojenie inwestorów, którzy oceniają firmy w dłuższej perspektywie czasowej, wymaga udowodnienia posiadania systemów zarządzania i zdolności zarządzania ryzykiem w łańcuchu wartości. Kadra kierownicza i pracownicy muszą pracować nad kwestiami zrównoważonego rozwoju w taki sam sposób, jak nad innymi zagadnieniami biznesowymi o krytycznym znaczeniu. Wymaga to również zaangażowania zarządu” – dodaje Iris Tolonen.

Wykorzystanie zasobów wyzwaniem dla branży elektronicznej

Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji panującej w branży elektronicznej, można stwierdzić, że mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Z jednej strony postępująca cyfryzacja stanowi ważny czynnik sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi, z drugiej jednak branża stoi przed poważnymi wyzwaniami, na przykład w zakresie wykorzystywania zasobów.

NCAB Group design guidelines
NCAB´s PCB design guidelines makes it easier to get it right from the start and can be used as a checklist during the design stage.

„Istotne jest szersze wprowadzanie w życie zasad gospodarki obiegowej, aby umożliwić recykling i ponowne wykorzystanie zasobów. Produkty elektroniczne mają jednak krótki żywot, a utylizacja zużytych materiałów elektronicznych bywa kosztowna i skomplikowana. Dlatego aspekty zrównoważonego rozwoju muszą zostać uwzględnione już w fazie projektowania produktu. Odpowiedni projekt ułatwia recykling metali, minerałów i tworzyw sztucznych oraz pozwala ograniczyć do minimum ilość używanych materiałów. Ponadto projektanci z branży powinni w miarę możliwości sięgać po materiały przyjazne dla środowiska” – mówi Mia Barkland.

„Kolejnym istotnym zagadnieniem jest łańcuch surowcowy. Ważne jest kontrolowanie wykorzystania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, a także ustalenie wymogów mających na celu ograniczenie ich użycia. Co więcej, prowadzenie produkcji w krajach mających problem z przestrzeganiem praw człowieka wiąże się z poważnymi zagrożeniami społecznymi. Z punktu widzenia branży ważne jest również zmniejszenie emisji dwutlenku węgla podczas transportu, ponieważ surowce, komponenty i produkty nierzadko przemierzają cały świat, zanim towary w końcu trafią do konsumenta” – mówi Iris Tolonen.

„Istotne jest szersze wprowadzanie w życie zasad gospodarki obiegowej, aby umożliwić recykling i ponowne wykorzystanie zasobów. Produkty elektroniczne mają jednak krótki żywot, a utylizacja zużytych materiałów elektronicznych bywa często kosztowna i skomplikowana. Dlatego aspekty zrównoważonego rozwoju muszą zostać uwzględnione już w fazie projektowania produktu”.

Mia Barkland
CEO, Trossa

„W związku z rosnącą światową populacją i proporcjonalnie coraz większą liczebnością klasy średniej, musimy zwiększyć wydajność wykorzystania zasobów i ograniczyć ilość generowanych odpadów. Jeszcze przed wyprodukowaniem danego wyrobu musimy zadać sobie pytanie, jak sprawić, aby produkt i jego wykorzystanie przed zużyciem były zgodne z zasadami gospodarki obiegowej ” – podsumowuje Mia Barkland.

Wskazówki ekspertów dla przedsiębiorstw chcących działać w sposób zrównoważony

 • Przeprowadź analizę wykonalności we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także określ kwestie istotne z punktu widzenia Twojego przedsiębiorstwa i stawiane mu wymagania.
 • Powiąż zagadnienia zrównoważonego rozwoju z modelem biznesowym.
 • Przeanalizuj zarówno szanse, jak i czynniki ryzyka. Jakie korzyści czerpiesz obecnie oraz jak możesz stymulować i wprowadzać nowe zmiany na lepsze?
 • Nie zapominaj o mniejszych, prostszych rzeczach. Ważne jest, by żyć w zgodzie z tym, co się głosi.
 • Nie bój się wyznaczać sobie śmiałe cele, które prowadzą do realnych zmian na lepsze.
 • Nie postrzegaj zrównoważonego rozwoju jako przeszkody na drodze do osiągnięcia rentowności. Aby firma mogła prowadzić zrównoważoną działalność w dłuższej perspektywie czasowej, musi generować dochody tu i teraz.

Zrównoważony biznes – strategia przetrwania

Od wielu lat NCAB Group aktywnie dąży – między innymi przy współpracy z firmą Trossa – do prowadzenia działalności w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Anna Lothsson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie, odpowiada na kilka pytań na temat tych działań.

Dlaczego prowadzenie działalności w sposób zrównoważony jest ważne z punktu widzenia NCAB?
„Zasadniczo prowadzenie działalności w sposób zrównoważony to strategia przetrwania wprowadzona z myślą o zapewnieniu naszej firmie działania również w przyszłości. Jesteśmy zdeterminowani prowadzić długoterminową, zrównoważoną działalność gospodarczą, rentowną i generującą wzrost, z myślą o NCAB, naszych klientach, dostawcach i inwestorach. Obejmuje to również wkład w globalny zrównoważony rozwój. Ważnym warunkiem wstępnym jest nasza reputacja niezawodnego i odpowiedzialnego partnera oraz atrakcyjnego pracodawcy”.

Anna Lothsson

„Zasadniczo prowadzenie działalności w sposób zrównoważony to strategia przetrwania wprowadzona z myślą o zapewnieniu naszej firmie działania również w przyszłości”.

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Jak wygląda podejście NCAB do kwestii zrównoważonego rozwoju?
„Działamy w sposób zorganizowany z myślą o rozwijaniu firmy w sposób zrównoważony. W tym celu nasze podejście oparliśmy o normę ISO 26000. Obejmuje ona zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne i etyczne, a w połączeniu z dialogiem z interesariuszami pomogła nam określić kwestie wymagające naszej uwagi. Opracowaliśmy strategię, która określa szereg obszarów i celów naszej działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw, a także w odniesieniu do pracowników i klientów. Jednocześnie zrównoważony rozwój nie jest czymś, nad czym pracujemy osobno. Jest on zintegrowany z naszymi działaniami i procesami w taki sam sposób, jak inne kwestie o priorytetowym znaczeniu”.

NCAB twierdzi, że zajmuje się kwestią zrównoważonego rozwoju z perspektywy łańcucha wartości. Co to oznacza?
„W miarę rozwoju naszej działalności koncentrujemy się na generowaniu wartości dla naszych interesariuszy, a także bierzemy za nią pełną odpowiedzialność. Ważne jest, aby móc opisać łańcuch wartości, zdefiniować fizyczny przepływ i działania wnoszące wartość dodaną do oferty firmy, a tym samym wartość dla naszych interesariuszy, np. klientów i pracowników. Takie podejście pomaga nam identyfikować dostępne możliwości stymulowania pozytywnych zmian i minimalizować ryzyko negatywnego wpływu, zarówno w obrębie naszego obszaru działalności, jak i poza nim”.

Czy możesz opisać to podejście bardziej szczegółowo?
„Na etapie projektowania wspieramy klientów w zakresie optymalizacji projektu płytki drukowanej zarówno pod względem niezawodności produktu, jak i przebiegu procesu produkcji. Nasi inżynierowie oferują wsparcie projektowe w ramach rozmów indywidualnych z klientami, podczas seminariów i spotkań z klientami, lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, na której dostępne są nasze wytyczne projektowe. Zoptymalizowana konstrukcja płytki PCB przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i zużycia w procesie produkcji materiałów, wody, energii elektrycznej i chemikaliów. W fabrykach podejmowane przez nas działania na rzecz odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia jakości wpisują się w działania klienta na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczją ryzyko w łańcuchu dostaw.

Hållbarhetsrevision i fabrik.
Control of chemical handling and storage is part of our sustainability audits.

We współpracy z naszymi partnerami produkcyjnymi koncentrujemy się na jakości oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w łańcuchu dostaw. W ramach regularnych audytów „na miejscu” przeprowadzamy kontrolę takich obszarów, jak warunki pracy, przestrzeganie praw człowieka, BHP, materiały (zawartość substancji chemicznych i minerałów z regionów ogarniętych konfliktami), gospodarowanie chemikaliami, zarządzanie odpadami i recyklingiem, etyka biznesu oraz jakość. Przeprowadzaniem tych audytów oraz śledzeniem odchyleń i działań naprawczych w celu zapewnienia ich wdrożenia zajmują się pracownicy naszego Zakładowego Zespołu Zarządzającego.

Nasz sukces jako firmy opartej na wiedzy jest efektem pracy i zaangażowania naszych pracowników. Oferujemy szerokie możliwości rozwoju zarówno jednostek, jak i zespołów, między innymi za pośrednictwem szkoleń wewnętrznych. Kładziemy również duży nacisk na przywództwo, budowanie zespołu, etykę i równe traktowanie. Kluczowe znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem mają rozmowy indywidualne i ankiety pracownicze pozwalające nam analizować wskaźniki zaangażowania, umiejętności przywódcze i zdolność do współpracy, umożliwiając nam podejmowanie działań następczych i ukierunkowanych kroków”.

„Nasz sukces jako firmy opartej na wiedzy jest efektem pracy i zaangażowania naszych pracowników. Oferujemy szerokie możliwości rozwoju zarówno jednostek, jak i zespołów”.

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

W jaki sposób NCAB przyczynia się do osiągnięcia celów ONZ w zakresie globalnego zrównoważonego rozwoju?
„Jeszcze przed wejściem w życie Agendy 2030 wdrożyliśmy usystematyzowany program na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmujący strategię i określone cele. Globalne cele pozwoliły nam jednak uzyskać lepszy obraz sytuacji i większą świadomość tego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wkład w globalny zrównoważony rozwój. Cele te pomogą nam utrzymać się na właściwej drodze w trakcie dalszego opracowywania naszej strategii zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz zapewnienia lepszej przyszłości dla wszystkich. W związku z tym w 2019 roku dokonaliśmy przeglądu naszego podejścia w celu określenia, które z celów i podcelów ujętych w Agendzie 2030 są istotne z naszego punktu widzenia. Zasadniczo przyczyniamy się do realizacji dziewięciu celów”.

Jakie kamienie milowe w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2019 roku są warte podkreślenia?
„Poza wspomnianą przez nas analizą przeprowadzoną w związku z Agendą 2030, kontynuujemy wdrażanie na bieżąco w fabrykach audytów zrównoważonego rozwoju. Natomiast w odniesieniu do naszych pracowników koncentrujemy się na szkoleniach, a w listopadzie 2019 r. uruchomiliśmy Akademię NCAB – nową, cyfrową platformę wspierającą naukę i rozwój. Ułatwia ona naszym pracownikom stałe rozwijanie umiejętności i dzielenie się wiedzą z koleżankami i kolegami z innych krajów. Platforma ta jest również doskonałym narzędziem, które wykorzystujemy w procesie wdrażania nowych pracowników, pomagając im w przyjęciu naszej kultury i metod pracy, co bywa szczególnie przydatne w związku z integracją firm przejmowanych przez NCAB.

Nikolina Strezovska Dimidjijevski, PCB Engineer NCAB Group Sweden
Nikolina Strezovska Dimidjijevski, PCB Engineer NCAB Group Sweden.

Zorganizowane przez nas 152 seminaria techniczne i dziewięć seminariów dotyczących zrównoważonego rozwoju pomogły nam dzielić się wiedzą z naszymi klientami z całego świata. Prace te są kontynuowane w 2020 r., chociaż w związku z zaistniałą sytuacją w tym roku seminaria odbywają się online.

Pragnę również nadmienić, że wyniki ankiety pracowniczej z 2019 r. uległy dalszej poprawie w stosunku do i tak już wysokiego pułapu, a zadowolenie klientów utrzymuje się na wysokim poziomie, również w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem”.

„Niewątpliwie najważniejszą kwestią na przyszłość jest lepsze zrozumienie naszego wpływu na klimat i podjęcie działań na rzecz jego ograniczenia”.

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Jakie są największe wyzwania stojące przed NCAB?
„Niewątpliwie najważniejszą kwestią na przyszłość jest lepsze zrozumienie naszego wpływu na klimat i podjęcie działań na rzecz jego ograniczenia. Wiemy, że generowane przez nas emisje gazów cieplarnianych dotyczą głównie procesów produkcyjnych i transportowych. Wciąż jednak musimy to dokładniej zbadać, aby precyzyjnie ustalić procesy, których dotyczy ten problem, wielkości emisji i dostępne działania na rzecz ich ograniczenia. W tym celu zamierzamy wykorzystać Protokół w sprawie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby mapowania emisji w całym naszym łańcuchu wartości. Uzyskanie kompletnych danych będzie wyzwaniem, ale postaramy się uwzględnić wszelkie mierzalne aspekty i podjąć stosowne działania.

Więcej informacji na temat naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w raporcie w sprawie zrównoważonego rozwoju Grupy NCAB”.

Wskazówki Anny Lothsson dotyczące skutecznej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Zaangażowanie Zarządu.
 • Wyznaczenie menedżera na szczeblu kierownictwa grupy.
 • Opracowanie strategii i zintegrowanie prac jako naturalnej części działalności przedsiębiorstwa.
 • W miarę możliwości stosowanie metod już wykorzystywanych w innych obszarach.
 • Wykorzystanie standardu jako wsparcia w opracowaniu usystematyzowanego podejścia.
 • Zapewnienie wystarczających zasobów.
 • Wytrwałość i bieżące monitorowanie postępów w pracach.
 • Warto przestrzegać zasad przejrzystości; nie należy obawiać się wskazywania niedociągnięć i możliwości wprowadzenia ulepszeń.