Dział zapewnienia jakości

Celem działań w zakresie zapewnienia jakości w NCAB Group jest produkcja bez defektów przy dotrzymywaniu terminów dostawy. Aby to osiągnąć, pracujemy zarówno proaktywnie, jak i reaktywnie. Podejście to zostało znormalizowane i wykonywane jest za pomocą funkcji Factory Management.


Eric Tu, QA Engineer Suntak, sprawdza klisze przed transferem schematu

Proaktywne zapewnienie jakości

Wymagania NCAB w zakresie obwodów drukowanych (IPC) – Kontrola produktu

Nasza specyfikacja oparta jest na standardach IPC - IPC 6012, płyty sztywne, IPC 6013, płyty giętkie, IPC 6016, HDL plus pewne typy dodatkowe.
Wymagania w zakresie akceptacji zgodne są z IPC 600.

Przykłady wymagań przewyższających wymagania IPC:

 • Grubość miedzi na ścianach otworów (IPC klasa 3)
 • Nawarstwianie płyt giętko-sztywnych
 • Odklejalna maska

Produkcja w fabryce – kontrola procesu

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne mają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001.
Systemy zarządzania fabryką podlegają naszej kontroli w ramach audytów.

WSZYSTKO ZALEŻY OD AUDYTU

Audyt roczny
Przeprowadzany przez nas audyt roczny weryfikuje osiem różnych obszarów:

 1. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem
 2. Zarządzanie poddostawcami i pozyskiwanie materiałów
 3. Zarządzanie materiałami i magazynowanie
 4. Procesy produkcyjne i ich kontrola
 5. Kontrola zamówień, dostaw i magazynów
 6. Obsługa reklamacji
 7. Zakład produkcyjny – remonty i serwis, maszyny, laboratorium itp.
 8. Transport samochodowy

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, fabryka wprowadza działania korygujące, których efektywność sprawdzana jest następnie przez personel NCAB w danym zakładzie.

Mini audyty
Raz w miesiącu analizujemy precyzyjnie 1 do 3 procesów produkcyjnych, np. obróbkę powierzchni, nanoszenie maski przeciwlutowniczej czy też wiercenie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, fabryka wprowadza działania korygujące, których efektywność sprawdzana jest następnie przez personel NCAB w danym zakładzie.

Spotkania w fabryce
W naszych głównych fabrykach spotkania organizowane są raz w miesiącu. Omawiamy na nich wyniki dostaw, jakości i obsługi klienta. Śledzimy postęp działań korygujących w zakładzie i dzielimy się wiadomościami na temat nowości w NCAB i w fabryce.

 

Koncepcja „shop in shop” NCAB Group
Pełna kontrola w fabryce, na taśmie produkcyjnej. W jednym z naszych zakładów zatrudniamy pełnoetatowo własnego inżyniera jakości. Nadzoruje on nasze zamówienia w całym procesie produkcyjnym włącznie z końcową kontrolą jakości i pakowaniem. Nasz inżynier jakości dopilnuje, aby obwody drukowane produkowane były zgodnie z naszą specyfikacją i, jeśli pojawią się jakiekolwiek od niej odchylenia, nadzoruje ich korektę.
Nasze główne fabryki zatrudniają pracowników obsługi klienta, inżynierii przedprodukcyjnej i końcowej kontroli jakości, którzy są oddelegowani do obsługi, przygotowywania i kontroli zamówień NCAB Group.
W każdej z naszych głównych fabryk zatrudniamy inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bierze udział w comiesięcznych zebraniach w fabryce, sprawdza postęp działań po audytach, mini audytach, audytach rocznych, sprawdza postęp związanych z nimi działań korygujących, wdraża specyficzne wymagania klienta, a także uczestniczy w innych sprawach i spotkaniach, które organizowane są w celu omówienia produkcji, reklamacji, dostaw, kwestii cenowych, nowych projektów itp.

 

Reaktywne zapewnienie jakości

Dane statystyczne dotyczące dostaw i jakości
Dane statystyczne to narzędzia ułatwiające sprawdzanie i analizę trendów, co umożliwia podejmowanie działań w danym zakresie. Precyzja dostaw odnotowywana jest tygodniowo i miesięcznie. Statystykę w zakresie jakości podajemy miesięcznie.

Informacja zwrotna na temat obsługi
Nasze lokalne przedstawicielstwa przesyłają nam co miesiąc dane na temat wydajności (poziomu usług) dla swoich fabryk. Ocena ta dokonywana jest za pomocą kwestionariusza, w którym fabryki uzyskują punktację za różne parametry. Jeśli fabryka uzyska niską punktację, uzgadniane są i wdrażane działania mające na celu poprawę sytuacji. Efektywność tych działań jest następnie weryfikowana przez personel NCAB w trakcie comiesięcznych spotkań.

Sprawdzanie raportu działań korygujących w fabryce

Dla każdej reklamacji przygotowywany jest raport działań korygujących. Weryfikowane jest również wdrożenie tych działań.