NCAB GROUP

Zrównoważona działalność biznesowa – nasza odpowiedzialność

Od wielu lat jakość i zarządzanie ochroną środowiska stanowią ważne wartości dla Grupy NCAB. W 2014 r. podjęliśmy decyzję o stosowaniu standardu ISO 26000 – międzynarodowej normy w zakresie odpowiedzialności społecznej, która ma wytyczać kierunek naszej dalszej pracy. Wynikiem tej decyzji jest strategia obejmująca wymiar etyczny, społeczny i środowiskowy, w sposób jednoznaczny określająca priorytety zrównoważonej działalności biznesowej.

 

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Norma ISO 26000, która stanowi fundament naszej strategii zrównoważonego rozwoju, obejmuje wiele aspektów tego obszaru.
Za pomocą tej normy określiliśmy kwestie najważniejsze dla NCAB, kierując się kryterium naszego wpływu, oczekiwań interesariuszy oraz udoskonaleń, które możemy wdrożyć. Strategia ilustruje, w jaki sposób nasza praca opierająca się na zrównoważonym rozwoju umacnia te relacje. Zostały w niej określone cele długoterminowe, cele mierzalne, obszary koncentracji oraz konkretne działania.

Sustainability Strategy

 

Łańcuch dostaw: Kontrolę możemy zapewnić tylko na miejscu

Grupa NCAB ściśle współpracuje z zakładami produkującymi dla nas obwody drukowane. Wierzymy, że współpraca oparta na partnerstwie jest elementem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej jakości i zrównoważonej produkcji. Wszystkie zakłady produkujące dla nas obwody drukowane zostały zatwierdzone w naszym procesie sourcingu, w ramach którego zakład będący potencjalnym partnerem podlega ocenie z perspektywy jakości i ochrony środowiska.

Co więcej, zakład produkcyjny musi mieć certyfikat ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) oraz ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), przedłożyć dokumentację dotyczącą wydobycia minerałów na terytoriach objętych konfliktami zgodnie z ustawodawstwem USA (ustawa Dodd-Frank), przestrzegać przepisów UE dotyczących zawartości substancji w surowcach (RoHS i REACH) oraz lokalnych regulacji w zakresie jakości wód, emisji do wód oraz gospodarki odpadami. Ponadto musi też podpisać nasz Kodeks postępowania.

CEL DŁUGOTERMINOWY
» Pełna odpowiedzialność w ramach całego łańcucha dostaw.

CELE MIERZALNE
» 100% zbadanych i zatwierdzonych zakładów produkcyjnych (z uwzględnieniem warunków środowiskowych i socjalnych)
» Nieustanna poprawa wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach całego łańcucha dostaw.

Kodeks postępowania Grupy NCAB

W 2009 r. wdrożyliśmy Kodeks postępowania, który stanowi część umów podpisywanych z każdą naszą fabryką. Inspiracją dla wymagań określonych w Kodeksie było 10 zasad Global Compact ONZ, które obejmują:

 • Prawa człowieka
 • Standardy pracy
 • Zniesienie pracy dzieci
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Etyka
 • Własność intelektualna

Grupa NCAB oczekuje od wszystkich swoich zakładów produkcyjnych i pracowników przestrzegania Kodeksu postępowania Grupy.
Aby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać Kodeks postępowania Grupy NCAB.
DOWNLOAD (PDF) »

 

Pracownicy: Nasze najcenniejsze aktywo

Naszym najcenniejszym aktywem są pracownicy, a naszym obowiązkiem jest pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych profesjonalistów oraz dbanie o ich rozwój. Aby to osiągnąć, musimy prowadzić otwarty dialog, zapewniać dobrą atmosferę współpracy oraz stworzyć miejsce, w którym każdy z pracowników się rozwija, wykazuje się zaangażowaniem i jest dumny ze swojej pracy. Obszary, w których pracujemy:

 • Przywództwo oparte na wartościach i innowacyjność
 • Zdrowie i satysfakcja pracowników
 • Szkolenia i rozwój kompetencji
 • Równe szanse
 • Etyka
 • Przeciwdziałanie korupcji

CEL DŁUGOTERMINOWY
» Pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych profesjonalistów oraz dbanie o ich rozwój.

CELE MIERZALNE
» Najwyższe noty w ocenie satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju Grupy NCAB.
DOWNLOAD (PDF) »

 

Klienci: Relacje długoterminowe – zrównoważone podejście

Naszą misją jest produkcja obwodów drukowanych dla wymagających klientów – terminowo, bez żadnych wad i możliwie najniższym koszcie całkowitym. Nasze podejście uwzględnia perspektywę długoterminową i pokazuje, w jaki sposób koszty, jakość, zminimalizowane ryzyko i kwestie ochrony środowiska uzupełniają się. W ścisłej współpracy z naszymi klientami możemy opracowywać zrównoważone produkty i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko.

CEL DŁUGOTERMINOWY
» Skierowanie branży na zielone tory

CELE MIERZALNE
» Nieustanne zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.
» Najwyższe noty w ocenie satysfakcji klientów, włączając zrównoważony rozwój.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę pobrać Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju Grupy NCAB.
DOWNLOAD (PDF) »

 

Conscious Component

This is the symbol for all our sustainability work. It incorporates the vital dimensions of ISO 26000, environment, ethics and social and illustrates that we take full responsibility in everything we do.

Kodeks postępowania Grupy NCAB

NCAB Group Code of Conduct
DOWNLOAD (PDF) »

NCAB Group Conflict Mineral Policy Statement

NCAB Group Conflict Mineral Policy Statement
DOWNLOAD(PDF) »