Newsroom

Tie kestävän kehityksen toimintoihin

Monet yritykset ja organisaatiot ympäri maailmaa sanovat pyrkivänsä kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Mutta mitä kestävää kehitystä koskeva työ tarkoittaa käytännössä ja miten yritykset pääsevät pisteeseen, jossa ne saavat aikaan todellisen muutoksen?  Tässä numerossa keskustelemme aiheesta konsultointiyritys Trossan kahden asiantuntijan kanssa, jotka työskentelevät päivittäin näiden kysymysten parissa.

LISÄÄ ARTIKKELEITA AIHEESTA:

Tukholmassa sijaitseva Trossa tarjoaa yrityksille ja organisaatioille kestävään kehitykseen liittyviä konsultointipalveluja. Sen asiakkaat toimivat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja useilla eri teollisuudenaloilla.

”Sovellamme laajaa ja kokonaisvaltaista perspektiiviä ja voimme tarjota syvällistä erikoisosaamista useilla alueilla, kuten kestävän kehityksen strategioihin, kestävyysraportointiin sekä kemikaali-, ympäristö- ja hankinta-asioihin liittyvissä asioissa useilla erityisillä teollisuudenaloilla”, sanoo Mia Barkland, Trossan CEO.

”Yhteinen kestävän kehityksen tavoitteemme on varmistaa, että jokainen voi nauttia hyvästä elämästä ilman resurssien liikakäyttöä tai negatiivisia ilmasto- tai ympäristövaikutuksia.”

Mia Barkland
CEO, Trossa
Mia Barkland, Trossa

Miten Trossa sitten määrittelee kestävän kehityksen?

”Lyhyesti sanottuna se on todellisten, pitkällä aikavälillä toimivien arvojen luomista. Kestävä kehitys tyydyttää ihmiskunnan tarpeet planeettamme asettamissa rajoissa”, vastaa Mia Barkland. ”Yhteinen kestävän kehityksen tavoitteemme on varmistaa, että jokainen voi nauttia hyvästä elämästä ilman resurssien liikakäyttöä tai negatiivisia ilmasto- tai ympäristövaikutuksia.

”Sen saavuttaminen edellyttää, että kaikki toimijat – yritykset, organisaatiot, yksittäiset ihmiset ja valtiot – sitoutuvat toimimaan kestävän kehityksen parametrien mukaisesti, niin että ihmiset voivat elää tavalla, joka ei aiheuta peruuttamatonta vahinkoa planeetallemme.

”Tieteen mukaan se on mahdollista, paitsi jos elämme tulevaisuudessa samalla tavalla kuin nyt. Kaikkien yritysten on harkittava, mitä asioita niiden täytyy muuttaa, jotta ne voivat tehdä oman osuutensa kestävän kehityksen hyväksi. Vain näin ne voivat menestyä pitkällä aikavälillä”, Mia Barkland korostaa.

Kestävä kehitys – paljon muutakin kuin ympäristö

Hänen kollegansa, konsultti Iris Tolonen korostaa, että kestävä kehitys ylittää ympäristöongelmien rajat.

”Sosiaaliset kysymykset ja talous liittyvät ympäristöön. Planeetta asettaa rajat, mutta innovaatio ja taloudellinen kehitys voivat tuoda vaurautta ja menestystä annetun viitekehyksen sisällä, kunhan ratkaisut ovat ympäristöllisesti älykkäitä”, hän sanoo.

Iris Tolonen, Trossa

”Vielä on paljon tehtävää jäljellä. Kun kestävään kehitykseen liittyvät asiat on otettu osaksi liiketoimintastrategiaa, ne täytyy myös toteuttaa käytännössä ja niiden täytyy alkaa tuottaa tuloksia.”

Iris Tolonen
Konsultti, Trossa

YK:n huippukokouksessa viisi vuotta sitten maailman valtionpäämiehet ja hallitukset sopivat Agenda 2030 -tavoiteohjelmasta. Se sisälsi 17 globaalia kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

”Globaalit tavoitteet antavat yrityksille ja organisaatioille pohjan niiden omalle kestävän kehityksen työlle sekä lähtökohdan omien tavoitteiden ja strategioiden laatimiseen. Agenda 2030 helpottaa tunnistamaan asiat, joihin kunkin yrityksen pitäisi keskittyä”, sanoo Iris Tolonen.

Molemmat Trossan työntekijät uskovat, että globaalit tavoitteet ovat osaltaan tuoneet yrityksiin uudenlaisen asenteen, eikä kestävään kehitykseen tähtäävä työ ole enää vain ”kunnolla käyttäytymistä”. Nykyisin kiinnitetään enemmän huomiota myös olemassaolokysymyksiin, kuten miksi yritys on ylipäätään olemassa ja millaisia arvoja se luo.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

FN:s globala mål

Vuonna 2015 maailman valtionpäämiehet sopivat 17 yhteisestä tavoitteesta ja kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintasuunnitelmasta. Agenda 2030 on velvoite ohjata maailma kestävään ja oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen vuoteen 2030 mennessä poistamalla köyhyys, taistelemalla eriarvoisuutta vastaan ja terveellisen elämän puolesta, edistämällä rauhaa, suojelemalla ympäristöä ja ryhtymällä kiireellisiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että kaikki osallistuvat siihen.

”Kun Trossa aloitti toimintansa kymmenen vuotta sitten, puhuttiin paljon kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja kestävän kehityksen integroimisesta liiketoimintastrategioihin ja toimintoihin. Nyt se itse asiassa tapahtuu käytännössä. Yritykset miettivät, mitä se merkitsee juuri niille, mitkä seikat tai näkökohdat ovat tärkeimpiä ja missä ne voivat saada aikaan suurimman myönteisen vaikutuksen”, sanoo Mia Barkland.

Selkeä kestävän kehityksen strategia

Vaikka tietyt kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja siihen liittyvät riskit, ovat yhteisiä kaikille, niin nykyisin asiaa lähestytään yleensä toteutettavuusanalyysillä, jolla selvitetään yrityksen nykyiset ja tulevaisuuden riskit ja miten yritys voi antaa positiivisen panoksen. On tärkeää, että analyysiin otetaan mukaan työntekijät sekä ulkoiset sidosryhmät, kuten toimittajat ja asiakkaat. Näin voidaan selvittää, mitkä kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat tärkeimpiä yrityksen kannalta ja mitä asioita voitaisiin parantaa.

”Kaukonäköiset yritykset ymmärtävät, että ilman selkeää kestävän kehityksen strategiaa on vaarana, että yritys ei pysty täyttämään ulkomaailman vaatimuksia. Yritykset haluavat saada kattavan ja totuudenmukaisen käsityksen siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa muuhun maailmaan, ja ottaa siitä vastuun kohdennetusti ja faktatietoon nojautuen”, sanoo Mia Barkland.

Nykyään markkinat saattavat rangaista yrityksiä, jotka eivät tee kotiläksyjään – koosta ja toimialasta riippumatta. Sen lisäksi, että tällaiset yritykset menettävät asiakkaita, niillä voi olla vaikeuksia ostaa raaka-aineita tai hankkia pääomaa, rahan lainaaminen voi olla kalliimpaa ja hyvien työntekijöiden houkutteleminen ja pitäminen vaikeampaa.

”Yritykset eivät yritä pelkästään minimoida riskejä, vaan ne pyrkivät myös löytämään mahdollisuuksia. Ne haluavat osallistua ja antaa positiivisen panoksen työmenetelmiin ja yritys- ja  asiakastarjontaan. Yhä useammat yritykset katsovat nyt omia toimintojaan pidemmälle, ja niiden vaatimukset ja uusien mahdollisuuksien etsiminen koskee koko arvoketjua”, sanoo Iris Tolonen.

Hiilipäästöjen negatiivinen käyrä

Vaikka kestävän kehityksen työ on yleisesti parantunut, kaikista yrityksistä ei ole välttämättä tullut sen mukaisia. Maailmanlaajuisesta näkökulmasta kehitys menee yhä väärään suuntaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen osalta.

Graf som visar ett genomsnittligt månatligt medelvärde för koldioxid globalt.
Kaaviot osoittavat kuukausittaisen keskimääräisen hiilidioksidin keskiarvon meren pintapaikoilla. Lähde: Earth System Research Laboratories

”Vielä on paljon tehtävää jäljellä. Kun kestävään kehitykseen liittyvät asiat on otettu osaksi liiketoimintastrategiaa, ne täytyy myös toteuttaa käytännössä ja niiden täytyy alkaa tuottaa tuloksia. Siksi on tärkeää kehittää myös konkreettiset toimintasuunnitelmat ja niiden seurantajärjestelmä”, Iris Tolonen huomauttaa.

”Viime vuosina finanssialalla on huomattu, että näillä alan ulkopuolisilla asioilla tulee olemaan suuri vaikutus heidänkin alaansa. Sijoittajat ovat kiinnostuneita kestävän kehityksen kysymyksistä aivan uudella tavalla.”

Mia Barkland
CEO, Trossa

Koska YK:n globaalien tavoitteiden määräraja on vuosi 2030, tulevalle vuosikymmenelle on annettu raflaavia nimiä, kuten esimerkiksi ”Decade of Delivery”. Koronakriisi voi tosin panna kapuloita rattaisiin suurelle osalle siitä positiivisesta työstä, joka on tähän mennessä otettu käytäntöön. Se on muutenkin siirtänyt painopisteen pois monesta ratkaisevasta kysymyksestä. Siitä huolimatta hallituksilla, yrityksillä ja organisaatioilla on todellinen velvoite ryhtyä sanoista tekoihin seuraavien kymmenen vuoden aikana. Siihen kannustavat myös muut tekijät.

”Viime vuosina finanssialalla on huomattu, että näillä alan ulkopuolisilla asioilla tulee olemaan suuri vaikutus heidänkin alaansa. Sijoittajat ovat kiinnostuneita kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä aivan uudella tavalla ja odottavat yritysten selvittävän, miten ne suhtautuvat esimerkiksi ilmastoon, työolosuhteisiin ja niin sanottuihin konfliktimineraaleihin liittyviin riskeihin. Nämä asiat vaikuttavat jo nyt osakkeiden arvoihin”, sanoo Mia Barkland.

”Tärkeä muutokseen kannustava tekijä on myös kyky houkutella uusia työntekijöitä ja säilyttää nykyiset työntekijät. Kaikilla aloilla työnantajan brändi on nykyisin tärkeä, kun työntekijöitä halutaan motivoida hyvään kestävän kehityksen työhön. Myös hankintaosastot ovat kiinnostuneempia asiasta ja motivoituneempia. Asiakkaat esittävät vaatimuksia ja kysymyksiä toimittajilleen”, lisää Iris Tolonen.

Globaali yhteistyö välttämätön edellytys positiivisille tuloksille

Vaikka maiden ja alueiden välillä on eroja, kokonaiskuva on sama joka puolella maailmaa ja eri teollisuudenaloilla, he painottavat.

”Joka puolella tapahtuu, ja globaalit pelisäännöt on kirjattu Agenda 2030 -ohjelmaan”, Mia Barkland tähdentää.

Se liittyy myös arvoketjujen globalisoitumiseen. Strategioiden käyttöönotto ja positiivisten tulosten saavuttaminen edellyttävät maailmanlaajuista yhteistyötä.

”Yrityksiä pitkällä aikajänteellä arvottavia sijoittajia voi rauhoittaa osoittamalla, että yrityksellä on toimipaikkojen hallintajärjestelmät ja että se pystyy hallitsemaan arvoketjun riskit.”

Iris Tolonen
Konsultti, Trossa

”Kestävän kehityksen saralla on nähtävissä selkeä suuntaus aiempaa kokonaisvaltaisempaan yhteistyöhön. Yritykset ovat osa toistensa arvoketjuja, ja me kaikki vaadimme jotakin toisiltamme. Aktiivinen kestävän kehityksen työ on nykyisin ennakkoehto sille, että markkinat edes pitävät yritystä varteenotettavana toimijana. Siksi on entistä yleisempää tehdä yhteistyötä ja olla avoimempi jopa kilpailijoita kohtaan. Koska jokainen on samalla muutosmatkalla, hyvien esimerkkien jakaminen on helpompaa”, sanoo Mia Barkland.

”Yrityksiä pitkällä aikajänteellä arvottavia sijoittajia voi rauhoittaa osoittamalla, että yrityksellä on toimipaikkojen hallintajärjestelmät ja että se pystyy hallitsemaan arvoketjun riskit. Johdon ja työntekijöiden on tehtävä työtä kestävää kehitystä koskevien asioiden parissa samalla tavalla kuin muidenkin liiketoimintakriittisten asioiden parissa. Myös yrityksen hallituksen tulee osallistua siihen”, sanoo Iris Tolonen.

Resurssien hyödyntäminen haaste elektroniikkateollisuudelle

Etenkin elektroniikkateollisuudessa esiintyy paradoksi, sillä käynnissä oleva digitalisaatio on merkittävä kestävän kehityksen mahdollistaja, mutta samaan aikaan teollisuudenalaan kohdistuu suuria haasteita esimerkiksi resurssien käyttöön liittyen.

NCAB Group design guidelines
NCAB:n piirilevyjen suunnitteluohjeet helpottavat suunnittelua ja sitä voidaan käyttää tarkistuslistana suunnittelun aikana.

”Alan on erittäin tärkeää siirtyä kiertotalouden suuntaan, niin että kerran hyödynnettyjä resursseja on mahdollista kierrättää tai käyttää uudelleen. Mutta elektroniikkatuotteiden elinkaari on lyhyt ja käytettyjen elektroniikkamateriaalien kierrätys on usein kallista ja monimutkaista. Siksi kestävän kehityksen periaate on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Metallien, mineraalien ja muovien kierrätystä voidaan yksinkertaistaa oikealla designilla, käytettävien materiaalien määrä voidaan minimoida ja alan suunnittelijoiden tulisi suosia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja materiaalivalinnoissaan aina kun se on mahdollista”, sanoo Mia Barkland.

”Toinen suuri haaste koskee raaka-aineketjua. On tärkeää kontrolloida konfliktimineraalien käyttöä ja määrittää vaatimukset, joiden tarkoituksena on vähentää niiden käyttöä.  Lisäksi yhteiskunnalle aiheutuu huomattavia riskejä, jos tuotanto sijaitsee maissa, joiden ihmisoikeustilanne on huono. Kuljetusten hiilijalanjäljen pienentäminen on myös tärkeä kysymys teollisuudenalalle, koska raaka-aineita, komponentteja ja tuotteita kuljetetaan yleensä ympäri maailmaa, ennen kuin ne päätyvät kuluttajalle”, sanoo Iris Tolonen.

”Alan on erittäin tärkeää siirtyä kiertotalouden suuntaan, niin että kerran hyödynnettyjä resursseja on mahdollista kierrättää tai käyttää uudelleen. Mutta elektroniikkatuotteiden elinkaari on lyhyt ja käytettyjen elektroniikkamateriaalien kierrätys on usein kallista ja monimutkaista. Siksi kestävän kehityksen periaate on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa.”

Mia Barkland
CEO, Trossa

”Maailmassa, jossa väkiluku lisääntyy ja keskiluokka kasvaa suhteellisesti nopeammin kuin muut, resursseja on hyödynnettävä tehokkaammin ja jätteen määrää vähennettävä. Jo ennen tuotteen valmistamista meidän on kysyttävä, miten siitä voi tehdä paremmin kiertotalouteen sopivan – ja ajateltava tuotteen hyödyntämistä ennen kuin se kuluu loppuun”, päättää Mia Barkland.

Asiantuntijoiden ohjeet yrityksille kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan

 • Tee toteutettavuustutkimus vuoropuhelussa sidosryhmien kanssa ja tunnista yrityksellesi tärkeät kysymykset ja sille asetetut vaatimukset.
 • Yhdistä kestävä kehitys yrityksesi liiketoimintamalliin.
 • Tunnista mahdollisuudet ja riskit. Mitä positiivista tarjoat nykyisin ja miten voit ajaa ja luoda uusia muutoksia parempaan?
 • Älä unohda pienempiä, yksinkertaisempia asioita. On tärkeää elää niin kuin opettaa.
 • Uskalla asettaa rohkeita tavoitteita, joilla on todellisia vaikutuksia.
 • Älä ajattele, että kestävä kehitys on ristiriidassa kannattavuuden kanssa. Ollakseen kestävän kehityksen mukainen pitkällä aikavälillä, yrityksen täytyy myös tehdä tulosta tässä ja nyt.

Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta – selviytymisstrategia

NCAB Group on useiden vuosien ajan tehnyt aktiivisesti työtä, erityisesti Trossan tukemana, parantaakseen toimintojensa kestävyyttä. Yhtiön Sustainability Manager Anna Lothsson vastaa työtään koskeviin kysymyksiin.

Miten merkittävää kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on NCAB:lle?
”Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on periaatteessa selviytymisstrategia, jonka avulla varmistamme, että yrityksemme toimii vielä tulevaisuudessakin. Harjoitamme kestävän kehityksen mukaista pitkän tähtäimen liiketoimintaa, joka tuo kasvua ja kannattavuutta NCAB:lle ja sen asiakkaille, toimittajille ja sijoittajille. Se sisältää myös velvollisuuden edistää globaalia kestävää kehitystä. Tärkeimmät edellytykset tälle työlle ovat se, että olemme luotettava ja vastuullinen kumppani ja houkutteleva työnantaja.”

Anna Lothsson

”Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on periaatteessa selviytymisstrategiaa, jonka avulla varmistamme, että yrityksemme toimii vielä tulevaisuudessakin.”

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Miten kuvailisit NCAB:n lähestymistapaa kestävään kehitykseen?
”Työskentelemme järjestelmällisesti sen hyväksi, että liiketoimintamme kasvaa kestävän kehityksen suuntaan. Siksi lähestymistapamme perustuu ISO 26000 -standardiin, jota käytämme ohjenuorana. Se kattaa ympäristöä koskevat, sosiaaliset ja eettiset kysymykset ja on auttanut meitä, yhdessä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen kanssa, määrittämään toiminta-alueet, joihin meidän on keskityttävä. Olemme laatineet strategian, joka määrittää kestävän kehityksen työn keskeiset toiminta-alueet ja tavoitteet toimitusketjussa ja lisäksi työntekijöitä ja asiakkaita kohtaan. Kestävä kehitys ei kuitenkaan ole jotakin, jonka parissa työskentelemme erikseen, vaan se on osa toimintojamme ja prosessejamme samalla tavalla kuin muut painopistealueet.”

NCAB sanoo käsittelevänsä kestävää kehitystä arvoketjun perspektiivistä, mitä se tarkoittaa?
”Kun kehitämme ja harjoitamme liiketoimintaamme, keskitymme luomaan arvoa sidosryhmillemme ja ottamaan siitä täyden vastuun. On tärkeää pystyä kuvaamaan arvoketju, määrittämään fyysiset prosessit ja ne toimenpiteet, jotka lisäävät arvoa yrityksen tarjontaan ja siten arvoa sidosryhmillemme, kuten asiakkaille ja työntekijöille. Tämän lähestymistavan avulla voimme tunnistaa mahdollisuudet ajaa positiivisia muutoksia ja minimoida negatiiviset vaikutukset omalla liiketoiminta-alueellamme ja sen ulkopuolella.”

Voisitko kuvata lähestymistapaa konkreettisemmin?
”Me tuemme asiakkaita suunnitteluvaiheessa, jotta piirilevyn design voidaan optimoida tuotteen luotettavuutta ja valmistusta ajatellen. Insinöörimme tarjoavat suunnitteluapua henkilökohtaisissa keskusteluissa asiakkaan kanssa, seminaarien muodossa ja asiakaskäynneillä sekä verkkosivustollamme olevien suunnitteluohjeiden avulla. Optimoitu piirilevydesign merkitsee vähemmän jätettä ja vähentää tuotannossa käytettävien materiaalien, veden, sähkön ja kemikaalien määrää. Yhteiskuntavastuuta, ympäristöä ja laatua koskeva työmme tehtaissa täydentää asiakkaan omaa kestävää kehitystä edistävää toimintaa ja minimoi toimitusketjun riskit.”

Hållbarhetsrevision i fabrik.
Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin hallinta on osa kestävän kehityksen auditointiamme.

”Keskitymme toimitusketjussa laatuun, yhteiskuntavastuuseen ja ympäristövastuuseen yhdessä tuotantokumppaneidemme kanssa. Säännöllisissä paikan päällä suoritettavissa auditoinneissa tarkastamme esimerkiksi työolosuhteisiin, ihmisoikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, materiaaleihin (kemiallinen koostumus ja konfliktimineraalit), kemikaalien käsittelyyn, jätteiden ja kierrätyksen käsittelyyn, liiketoiminnan etiikkaan ja laatuun liittyvät asiat. Tehdashallintatiimimme työntekijät suorittavat auditoinnit ja seuraavat, että poikkeamien korjaukset ja parannusehdotukset toteutetaan.”

”Koska olemme tietoon perustuva yritys, menestys on työmme – ja työntekijöidemme sitoutumisen – tulosta. Tarjoamme monia mahdollisuuksia yksittäisten työntekijöiden ja tiimien kehitykselle esimerkiksi yrityksen sisäisellä koulutuksella. Lisäksi painotamme erityisesti johtajuutta, ryhmähenkeä, etiikkaa ja yhdenvertaista kohtelua. Seurannat ja toimenpiteet tapahtuvat henkilökohtaisien keskustelujen ja työntekijäkyselyjen muodossa, joiden sitoumusta, johtajuutta ja yhteistyökykyä koskevat tulokset ovat meille keskeisiä lukuja liikkeenjohdossa.”

”Koska olemme tietoon perustuva yritys, menestys on työmme – ja  työntekijöidemme sitoutumisen – tulosta. Tarjoamme monia mahdollisuuksia yksittäisten työntekijöiden ja tiimien kehitykselle.”

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Mikä on NCAB:n panos YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi?
”Kun Agenda 2030 julkaistiin, olimme jo ottaneet käyttöön järjestelmällisen kestävän kehityksen ohjelman, joka sisälsi strategian ja määritetyt tavoitteet. Globaalit tavoitteet ovat kuitenkin antaneet meille paremman yleiskuvan ja käsityksen siitä, että meillä kaikilla on vastuu edistää globaalia kestävää kehitystä omalta osaltamme. Näiden tavoitteiden avulla pysymme oikealla tiellä kehittäessämme kestävän kehityksen strategiaamme ja toimintojamme, joiden tarkoituksena on saavuttaa parempi tulevaisuus kaikille. Siksi teimme vuonna 2019 analyysin, jossa määritimme, mitkä Agenda 2030:n tavoitteista ja alatavoitteista koskevat meitä. Annamme panoksemme pääasiassa yhdeksän tavoitteen saavuttamiseen.”

Mitä kestävyystyön merkkipaaluja vuodelta 2019 haluaisit tuoda esille?
”Edellä mainitun, Agenda 2030 -ohjelmaan liittyvän analyysin lisäksi teemme jatkuvasti kestävän kehityksen auditointeja tehtaissa. Olemme myös panostaneet työntekijöidemme koulutukseen, ja marraskuussa 2019 otimme käyttöön uuden digitaalisen oppimis- ja kehitysalustan, NCAB Academyn. Työntekijöidemme on nyt helpompi jatkuvasti kehittää taitojaan ja jakaa tietoa muissa maissa työskentelevien kollegojen kanssa. Sen lisäksi alusta auttaa uusia työntekijöitä omaksumaan yrityksemme kulttuurin ja työskentelytavat, mistä on hyötyä etenkin yritysten integraatiossa, jos NCAB ostaa yrityksiä tulevaisuudessa.

Nikolina Strezovska Dimidjijevski, PCB Engineer NCAB Group Sweden
Nikolina Strezovska Dimidjijevski, PCB Engineer NCAB Group Sweden

”Jaoimme asiantuntemustamme asiakkaille ympäri maailmaa järjestämällä 152 teknologiaseminaaria ja yhdeksän kestävää kehitystä käsittelevää seminaaria. Työ on jatkunut vuonna 2020, ja nykyisen tilanteen takia seminaarit on tänä vuonna toistaiseksi pidetty verkossa.

”Haluaisin myös mainita, että vuoden 2019 työntekijäkyselyssä tulokset paranivat jo entisestään korkeasta tasosta ja asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla, ja se kattoi kestävään kehitykseen liittyvät asiat.”

”Suurin haaste on epäilemättä saada parempi käsitys ilmastovaikutuksestamme ja ryhtyä toimiin vaikutuksen pienentämiseksi.”

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Mitkä ovat NCAB:n suurimmat tulevaisuuden haasteet?
”Suurin haaste on epäilemättä saada parempi käsitys ilmastovaikutuksestamme ja ryhtyä toimiin vaikutuksen pienentämiseksi. Tiedämme, että aiheuttamamme kasvihuonekaasupäästöt tulevat valmistus- ja kuljetusprosesseista, mutta meidän on tutkittava asiaa lähemmin ja selvitettävä tarkasti, missä kohtaa prosesseja niitä syntyy ja miten voimme vähentää niitä. Aiomme kartoittaa päästöt koko arvoketjussamme käyttämällä Greenhouse Gas Protocol -standardia. Kaikkien tarvittavien tietojen saaminen tulee olemaan haasteellista, mutta yritämme löytää mahdollisimman paljon mitattavissa olevia tietoja ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Voit lukea lisää kestävän kehityksen työstämme NCAB Groupin kestävää kehitystä käsittelevässä raportissa.

Anna Lothssonin vinkit menestyksekkääseen kestävän kehityksen työhön

 • Hanki työlle yrityksen hallituksen tuki.
 • Nimeä työlle johtaja johtoryhmän tasolta.
 • Laadi strategia ja yhdistä työ luonnolliseksi osaksi liiketoimintaa.
 • Jos mahdollista, käytä jo muilla alueilla vakiintuneita menetelmiä.
 • Kehitä järjestelmällinen lähestymistapa standardin avulla.
 • Varaa työhön riittävät resurssit.
 • Ole sinnikäs ja seuraa etenemistä jatkuvasti.
 • Avoimuus on positiivista, älä pelkää tuoda esiin puutteita ja parannusmahdollisuuksia.