Dane projektowe

Dobre przygotowanie w stadium projektowym może zadecydować, że produkt będzie spełniał oczekiwania i że nie zawiedzie w zakresie funkcjonalności, czy też wymagań eksploatacyjnych. Jeśli produkt nie spełnia wymagań, nie oznacza to, że jest wadliwy – wszak kryteriów przyjęcia lub odrzucenia nie można ustalić bez odwołania się do standardów, na których te kryteria są oparte. Jednakże uzgodnienie oczekiwań to tylko jeden aspekt naszej działalności. Dane projektowe są dla nas nie tylko definicją potrzeb, ale również definicją funkcji wzoru projektowego od momentu potwierdzenia otrzymania danych do produktu końcowego.

Zapewnienie wysokiej jakości przez firmę NCAB dzięki stosowaniu się do norm

Wszystkie filie NCAB są członkami IPC, co, w połączeniu z naszą kontrolą jakości, zapewnia naszym klientom szereg korzyści:

 • NCAB gwarantuje, że płyty PCB produkowane są zgodnie z najnowszymi standardami.
 • NCAB podkreśla znaczenie swych działań na rzecz poprawy jakości pełnym członkostwem w IPC.
 • Dzięki członkostwu NCAB w IPC klienci mogą pośrednio wpływać na formułowanie nowych norm.
 • Komunikujemy się lepiej w dziedzinach technicznych i akceptacji wykonania, stosując ujednolicony język.
 • Dzięki zastosowaniu norm IPC można dokonać szybkiej analizy błędów.
 • Normy ułatwiają wyjaśnianie wymagań klienta, co umożliwia zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości. Nawet przy braku specyfikacji klienta końcowego, normy IPC stosowane są jako minimum.

Wymagania przewyższające standardy IPC

Normy IPC są najszerzej uznaną grupą wymogów akceptacji wykonawstwa w przemyśle PCB. Jednakże NCAB Group zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach korzystne jest zaostrzenie przyjętych wymagań. To, łącznie z identyfikacją i oceną ilościową standardów w dokumentacji zakupu klienta końcowego, jest podejściem, z którym klient nie zawsze jest zaznajomiony. W takich przypadkach NCAB oferuje klientowi dodatkową kontrolę jakości, definiując szczegóły wybiegające poza wymagania IPC.

Identyfikacja i wybór odpowiednich specyfikacji IPC może być spacerem po polu minowym. Dlatego wymagania ogólne w zakresie płyt PCB NCAB Group Polska ujęte są w obszernym dokumencie w formie standardu, który w wielu punktach przewyższa wymagania IPC. W ten sposób zapewniamy, że wysoka jakość PCB wbudowana jest w proces produkcji od samego początku.

 • Identyfikacja i zaostrzenie kluczowych norm IPC, co zapewnia, że my sami i nasze fabryki niczego nie przeoczymy.
 • Zastosowanie klasy 3 NCAB jako normy dla pewnych aspektów produkcji.
 • Wyznaczenie specjalnych wymagań w zakresie testowania / inspekcji optycznej płyt PCB
 • Gdzie można, unikanie powtórnej obróbki, aby nie naruszyć niezawodności
 • Zastosowanie oczekiwań inżynieryjnych firmy NCAB i powszechnie uznanych metod do kontroli danych.
 • Brak akceptacji napraw ścieżek
 • Dokładna wiedza na temat sposobu produkowania wielowarstwowych PCB
 • Oznaczanie ilościowe grubości masek przeciwlutowniczych i masek zrywalnych w naszych produktach
 • Zastosowanie wymagań kosmetycznych NCAB Group Polska i kryteriów akceptowalnych napraw
 • Promocja standardów czystości wykraczających poza wymagania wstępne
 • Wdrażanie kluczowej dobrej praktyki w przemyśle wytwórczym
 • Stosowanie wytycznych projektowych i innych kryteriów akceptacji w stosunku do produktów HDI
 • wyników dodatkowa ocena jakości NCAB przed zezwoleniem na wysyłkę za jeden z celów produkcyjnych.

Zapobieganie produkcji pięknych płyt do niczego

Even with tight control over the manufacturing process, it is equally important that the data is handled with strong disciplines & processes to ensure that what we build is correct – our aim is to get it right, from the very start. To achieve this, NCAB never makes assumptions with Gerber data, never allows changes to be made without written authorization and reviews data to ensure that errors have not been built in at design stage. These disciplines avoid issues as the parts proceed through volume production.

Nawet przy ścisłej kontroli procesu produkcyjnego należy pamiętać o znaczeniu traktowania danych w zdyscyplinowany, uważny sposób, co zapewnia prawidłowość produkowania płyt – naszym celem jest dobra robota od początku. Aby to osiągnąć, NCAB nigdy nie przyjmuje własnych założeń w odniesieniu do danych formatu Gerber, nie pozwala na zmianę danych bez pisemnego upoważnienia klienta oraz dokonuje przeglądu danych celem wykluczenia wprowadzenia błędów do wzoru projektowego. Takie zdyscyplinowane podejście pozwala nam na uniknięcie późniejszych problemów, gdy artykuł zostanie wdrożony do produkcji seryjnej.

Co ciekawe, ponad 30% analizowanych przez nas plików Gerber zawiera błędy, takie jak niejasne informacje, brakujące dane, problemy z zachowaniem zasad projektowych. Nasz doświadczony zespół techniczny jest w stanie rozwiązać tego typu problemy, które w przeciwnym przypadku mogłyby nie zostać wykryte aż do czasu montażu produktu.

PCB design support: Example of Gerbers with missing info.
Dla ilustracji omawianych powyżej kwestii przedstawiamy dwa rysunki, które pokazują, czego aktywnie poszukują pracownicy NCAB, co zwykle znajdują, i czego nie zmieniają/nie poprawiają bez pisemnej zgody klienta.

Najlepsze z możliwych dopasowanie – umiejętne wykorzystanie mocnych punktów i zdolności wytwórczych fabryki

NCAB nie dopasowuje fabryki do wzoru projektowego, ale redukuje niepotrzebne zawiłości i ryzyko poprzez dopasowanie wzoru projektowego do właściwej fabryki. Jest to ogromna różnica, ponieważ NCAB wykorzystuje mocne punkty i zdolności wytwórcze fabryk.

Zrozumienie co należy do czego dopasować wynika z naszej szczegółowej wiedzy na temat zdolności wytwórczych fabryk oraz dogłębnej znajomości stosowanych przez nie technologii i osiąganych każdego miesiąca wyników. Informacje te przesyłane są do kierownictwa ds. kluczowych klientów i do działu obsługi klienta, co umożliwia nam porównanie możliwości technicznych z wymaganiami projektowymi już na samym początku przygotowywania wyceny. Jest to proces zautomatyzowany, przygotowujący selekcję opcji cenowych i zdolności technologicznych. Dysponowanie opcjami najlepszymi z możliwych jest warunkiem wstępnym wytwarzania produktów najwyższej jakości. NCAB Group współpracuje z 22 godnymi zaufania fabrykami z certyfikatem jakości, co gwarantuje, że zawsze mamy do wyboru kilka opcji. W ten sposób NCAB zawsze będzie znajdować się w pozycji umożliwiającej wybór fabryki, która najbardziej nadaje się do wykonania danego zamówienia.

Jakie czynniki technologiczne mają wpływ na ceny płyt PCB?

Na ceny obwodów drukowanych może mieć wpływ cały szereg czynników – w tym ich rozmiary, wielkość zamówienia, wybór materiałów, liczba warstw, a także specyfikacje i tolerancje. Zespół pomocy technicznej firmy NCAB jest zawsze pod ręką, aby udzielać porad projektowych i dotyczących oszczędności kosztowych, jednocześnie sprawdzając, że wzór projektowy płyty jest odpowiedni dla zastosowania końcowego.

Czy może się zdarzyć, że udzielona porada podwyższy cenę PCB? W pewnych przypadkach tak, szczególnie w fazie prototypowej. Należy pamiętać, że koszty poniesione w tej fazie służą uzyskaniu najniższych z możliwych kosztów całkowitych, a prawdziwe korzyści z tego podejścia będą najlepiej widoczne w fazie produkcji seryjnej. W wielu przypadkach wytwórcy specjalizujący się wyłącznie w prototypach nie mają zrozumienia, jaki wpływ na cenę ma wybór typu i marki laminatu, dostępność masek przeciwlutowniczych, wykorzystanie paneli, ustalenie tolerancji i inne czynniki o krytycznym znaczeniu cenowym dla produkcji seryjnej. W tym zakresie koncepcja Seamless Production firmy NCAB jest naprawdę wartością dodaną.