INFOCUS:

A topic from NCAB Group about integrated PCB Production

No 2 2020

Vägen till en hållbar verksamhet

FLER ARTIKLAR OM ÄMNET:

Världen över säger sig i dag många företag och organisationer eftersträva hållbarhet. Men vad handlar hållbarhetsarbete om i praktiken och hur ska företag lyckas göra verklig skillnad? För att diskutera detta vänder vi oss i detta nummer till experterna på konsultföretaget Trossa.

Baserat i Stockholm, hjälper Trossa företag och organisationer med hållbar verksamhetsutveckling. Kunderna finns i såväl den privata som offentliga sektorn och i många olika branscher.

– Vi kombinerar helhetsperspektiv med bredd och specialiserat djup inom många områden. Exempelvis inom hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, kemikalie-, klimat- och inköpsfrågor, samt inom vissa, specifika branscher, säger Mia Barkland, VD för Trossa.

Mia Barkland, Trossa

Vårt gemensamma hållbarhetsmål är att se till att alla människor kan få ett bra liv, utan att resurser överutnyttjas och utan att förstöra klimatet eller miljön.

Mia Barkland
VD, Trossa

Vad lägger då Trossa i begreppet hållbarhet?

– Kort uttryckt handlar det om att skapa verkliga värden som fungerar över tid. Med en hållbar utveckling uppfylls mänsklighetens behov inom ramen för vad vår planet klarar av. Vårt gemensamma hållbarhetsmål är att se till att alla människor kan få ett bra liv, utan att resurser överutnyttjas och utan att förstöra klimatet eller miljön, svarar hon.

För att nå dit måste alla aktörer – företag, organisationer, privatpersoner och stater – rätta in sig i en hållbar sfär, där människor kan leva på ett sätt som inte förstör planeten.

– Vetenskapen säger att detta är möjligt, men inte om vi lever vidare som i dag. Alla företag måste fundera över vilka förändringar som krävs för att de ska kunna fylla sin roll inom den hållbara sfären. Det är bara så de kan förbli framgångsrika på längre sikt, utvecklar Mia Barkland.

Hållbarhet – mer än bara miljöfrågor

Hennes kollega, konsulten Iris Tolonen, understryker att hållbarhet handlar om mer än miljöfrågorna.

– Sociala frågor och ekonomi hänger ihop med miljö. Planeten sätter gränserna, men inom de givna ramarna kan innovation och ekonomisk utveckling leverera välstånd och framgång, så länge lösningarna är miljösmarta, säger hon.

Iris Tolonen, Trossa

“Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Efter att hållbarhetsfrågorna integrerats i affärsstrategierna måste de implementeras och börja ge resultat. “

Iris Tolonen
Konsult, Trossa

Vid FN:s toppmöte för fem år sedan antog världens stats- och regeringschefer den så kallade Agenda 2030, som ställer upp 17 globala mål för hållbar utveckling att förverkliga till år 2030.

– De globala målen ger företag och organisationer något att förhålla sig till i sitt eget hållbarhetsarbete och utgör en utgångspunkt för att sätta sina egna mål och strategier. Agenda 2030 gör det lättare att sätta fingret på vad man själv bör fokusera på, säger Iris Tolonen.

De två menar att de globala målen har bidragit till en ny attityd hos företagen, där hållbarhetsarbetet inte bara går ut på att man ska ”sköta sig”. Nu inkluderar det mer existentiella frågor om varför verksamheten över huvud taget finns och vilka värden den skapar.

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål - en viktig del i NCABs hållbarhetsarbete

År 2015 kom världens ledare överens om 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Åtagandet går ut på att till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid genom att göra slut på fattigdom, motverka ojämlikhet och ohälsa, gynna fred, värna miljön och möta den alltmer brådskande klimatförändringen. Ska målen nås måste alla aktörer medverka till det.

– När Trossa startade för tio år sedan talades det mycket om att man borde ta ett helhetsgrepp och integrera hållbarhet i affärsstrategier och verksamhet. Nu tycker jag att detta faktiskt händer i verkligheten. Företag fokuserar på vad detta betyder för dem specifikt, vilka dimensioner som är viktigast och var de kan göra störst skillnad, säger Mia Barkland.

Viktigt med en tydlig hållbarhetsstrategi

Även om vissa perspektiv är gemensamma för alla, till exempel klimatförändringarna och de risker som följer med dessa, så är det i dag vanligt att göra en väsentlighetsanalys för att orientera sig kring vilka specifika risker det egna företaget har och vilka bidrag det kan lämna. I en sådan analys är det viktigt att involvera externa intressenter som leverantörer och kunder, samt medarbetare, för att hitta vilka hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för verksamheten samt vad man kan förbättra.

– Framsynta företag förstår att de utan en tydlig hållbarhetsstrategi riskerar att inte kunna möta kraven från omvärlden. De vill jobba med sin påverkan på riktigt och ta sitt ansvar, på ett fokuserat och faktabaserat sätt, fortsätter Mia Barkland.

Den som inte gör sin hemläxa riskerar att straffas på dagens marknad, oavsett bransch och storlek. Utöver att förlora kunder kan det bli svårare att köpa råvaror och få tag på kapital, dyrare att låna pengar och svårare att locka och behålla bra medarbetare.

– Företag är inte bara ute efter att minimera risker utan vill också se möjligheterna. De vill vara med och bidra positivt, vad gäller såväl arbetssätt som affär och kunderbjudande. Därför går allt fler företag nu utanför sin egen verksamhet och inkluderar hela värdekedjan både i sitt kravställande och i jakten på nya möjligheter, säger Iris Tolonen.

Negativ utveckling för koldioxidutsläpp

Fast även om hållbarhetsarbetet har förbättrats generellt, så har inte alla nödvändigtvis blivit hållbarare. Ur ett globalt perspektiv går utvecklingen alltjämt åt fel håll vad gäller till exempel koldioxidutsläpp.

Graf som visar ett genomsnittligt månatligt medelvärde för koldioxid globalt.
Grafen visar ett genomsnittligt månatligt medelvärde för koldioxid globalt. Källa: Earth System Research Laboratories

– Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Efter att hållbarhetsfrågorna integrerats i affärsstrategierna måste de implementeras och börja ge resultat. Därför är det viktigt att även ta fram konkreta handlingsplaner och följa upp arbetet, poängterar Iris Tolonen.

“På senare år har den finansiella sektorn insett att dessa icke-finansiella frågor i själva verket kommer att ha en stor påverkan på finanserna i framtiden. Investerare intresserar sig för hållbarhetsfrågor på ett helt nytt sätt.

Mia Barkland
VD, Trossa

I och med att FN:s globala mål är satta till 2030 har det nya årtiondet med en schvungfull allitteration omtalats som ”the Decade of Delivery”. Visserligen riskerar coronakrisen att sätta käppar i hjulen för mycket av den positiva utveckling vi har kunnat se hittills och dessutom har den nu flyttat fokus från många brinnande frågor. Ändå går det fortfarande att slå fast att det under de kommande tio åren blir upp till bevis för världens stater, företag och organisationer. För detta finns dessutom ytterligare drivkrafter.

– På senare år har den finansiella sektorn insett att dessa icke-finansiella frågor i själva verket kommer att ha en stor påverkan på finanserna i framtiden. Investerare intresserar sig för hållbarhetsfrågor på ett helt nytt sätt och förväntar sig att företag förklarar hur de hanterar risker vad gäller till exempel klimatet, arbetsförhållanden och konfliktmineraler. Sådant påverkar numera deras aktievärden, menar Mia Barkland.

– Förmågan att locka nya medarbetare och behålla de befintliga har också blivit en stark drivkraft. I alla branscher spelar arbetsgivarvarumärket nu en stor roll för att motivera ett gediget hållbarhetsarbete. Även inköpsavdelningar har blivit mer intresserade och pådrivande. Kunder ställer krav och väcker frågor hos sina leverantörer, fortsätter Iris Tolonen.

Viktigt med globalt samarbete för positiva resultat

Även om det finns skillnader mellan länder och regioner, understryker de att de större penseldragen är sig lika världen över och i olika branscher.

– Det rör på sig överallt och de globala spelreglerna förkroppsligas av Agenda 2030, konstaterar Mia Barkland.

Detta hänger även ihop med de globaliserade värdekedjorna. För att strategier ska kunna omsättas i handling och ge positiva resultat krävs globalt samarbete.

“För att blidka investerare som värderar företag på lite längre sikt, måste man kunna visa att man har system för styrning på plats och att man kan hantera risker i värdekedjan.”

Iris Tolonen
Konsult, Trossa

– Att jobba ihop och mer integrerat är definitivt en trend inom hållbarhetsarbetet i dag. Man är en del i varandras värdekedjor och alla ställer krav på alla. Ett aktivt hållbarhetsarbete är numera en förutsättning för att alls vara valbar. Det blir därför allt vanligare att kroka arm och vara mer transparent även gentemot konkurrenter. Då alla är inne på samma omställningsresa blir det enklare att dela med sig av sina goda exempel, säger Mia Barkland.

– För att blidka investerare som värderar företag på lite längre sikt, måste man kunna visa att man har system för styrning på plats och att man kan hantera risker i värdekedjan. Ledning och medarbetare behöver jobba med hållbarhetsfrågor på samma sätt som med andra affärskritiska frågor. Också styrelsen bör engageras, säger Iris Tolonen.

Resursanvändningen en utmaning för elektronikbranschen

Ser man på elektronikbranschen mer specifikt så finns en paradox i att den pågående digitaliseringen i mycket är en viktig möjliggörare för en hållbar utveckling, samtidigt som branschen har stora utmaningar vad gäller till exempel resursanvändning.

NCAB Group design guidelines - ett bra hjälpmedel för hållbara mönsterkort
NCAB:s design guidelines gör det enklare att göra rätt från början och kan användas som en checklista under designfasen.

– Vår ekonomi måste bli mer cirkulär så att resurser tas tillvara, återbrukas och återvinns. Men elektronikprodukter har kort livslängd och det är ofta dyrt och krångligt att återvinna material från dem. Hållbarhetsaspekter måste därför vara med redan från designfasen. Återvinning av metaller, mineraler och plast kan förenklas med rätt design, mängden använt material kan minimeras och det går att så långt som möjligt välja miljövänliga material, säger Mia Barkland.

– En annan viktig fråga handlar om råvarukedjan. Det gäller att ha kontroll och ställa krav för att undvika användningen av konfliktmineraler. Sedan är sociala risker betydande om tillverkningen sker i länder med svagt skydd för mänskliga rättigheter. Även minskat koldioxidavtryck från transporter är en viktig fråga för branschen eftersom råvaror, komponenter och produkter ofta fraktas världen över innan varan hamnar hos konsumenten, säger Iris Tolonen.

“Vår ekonomi måste bli mer cirkulär så att resurser tas tillvara, återbrukas och återvinns. Men elektronikprodukter har kort livslängd och det är ofta dyrt och krångligt att återvinna material från dem. Hållbarhetsaspekter måste därför vara med redan från designfasen.”

Mia Barkland
VD, Trossa

– I en värld där befolkningen ökar och medelklassens andel av den växer måste vi bli mer resurseffektiva och minska mängden sopor. Redan innan en produkt tillverkas behöver vi fråga oss hur den kan bli mer cirkulär – och vilken nytta produkten kommer att göra innan den är uttjänt, sammanfattar Mia Barkland.

Experternas tips till företag som vill börja jobba med hållbarhet

 • Gör en väsentlighetsanalys i dialog med alla era intressenter och identifiera era viktiga frågor och kraven som ställs på er.
 • Koppla hållbarhetsfrågorna till er affärsmodell.
 • Se möjligheter såväl som risker. Hur gör ni nytta redan nu och hur skulle ni kunna göra det?
 • Glöm inte bort mindre, enklare saker. Det är viktigt att leva som man lär.
 • Våga sätta modiga mål som gör verklig skillnad.
 • Se inte hållbarhet som en motsats till lönsamhet. För att vara hållbart i längden måste ett företag också tjäna pengar här och nu.
Revision i fabrik

Hållbara affärer – en överlevnadsstrategi

NCAB Group har under många år arbetat aktivt, bland annat med hjälp av just Trossa, för att förbättra hållbarheten hos sin verksamhet. Koncernens hållbarhetschef Anna Lothsson svarar på några frågor om detta arbete.

Vad betyder hållbara affärer för NCAB?
– I grund och botten är hållbara affärer en överlevnadsstrategi som gör att vi finns kvar även i framtiden. Vi ska bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som skapar tillväxt och lönsamhet för NCAB, våra kunder, leverantörer och investerare. Det innefattar också ett ansvar att bidra till en global hållbar utveckling. Viktiga förutsättningar för allt detta är att vi är en pålitlig och ansvarstagande samarbetspartner och en attraktiv arbetsgivare.

Anna Lothsson

“I grund och botten är hållbara affärer en överlevnadsstrategi som gör att vi finns kvar även i framtiden.”

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Hur sker hållbarhetsarbetet inom NCAB?
– Vi arbetar strukturerat med att utveckla verksamheten i hållbar riktning och har därför valt den vägledande standarden ISO 26000 som metodik. Den täcker in såväl miljömässiga som sociala och etiska aspekter och har, i kombination med intressentdialoger, hjälpt oss att identifiera vilka frågor vi ska fokusera på. Vi har upprättat en strategi som pekar ut ett antal fokusområden och målsättningar för hållbarhetsarbetet inom leverantörskedjan samt gentemot medarbetare och kunder. Samtidigt är hållbarhet inte något som sköts separat, utan det är integrerat i verksamhet och processer på samma sätt som andra prioriterade frågor.

NCAB säger sig utgå från ett värdekedjeperspektiv på området, vad innebär det?
– När vi utvecklar och bedriver vår verksamhet är vårt fokus att skapa värde för våra intressenter och ta fullt ansvar för det. Det är viktigt att kunna beskriva värdekedjan, definiera det fysiska flödet och de aktiviteter vi utför som tillför värde till företagets erbjudande och därigenom värde till våra intressenter, såsom kunder och medarbetare. Detta tillvägagångssätt hjälper oss att identifiera de möjligheter som finns att driva positiva förändringar och minimera riskerna för negativ påverkan, inom och utanför vårt verksamhetsområde.

Vad gör ni mer konkret?
– I designfasen stöder vi våra kunder när det gäller att optimera mönsterkortskonstruktionen både för produktens tillförlitlighet och för tillverkning. Våra tekniker erbjuder designsupport i enskilda samtal med kunden, genom seminarium och i kundmöten, eller via vår webbsida där våra design-guidelines finns tillgängliga. Optimerad mönsterkortskonstruktion bidrar till lägre kassation och mindre användning av material, vatten, el och kemikalier i produktionen. I fabrikerna bidrar vårt arbete inom socialt ansvarstagande, miljö och kvalitet till kundens eget hållbarhetsarbete och minimerar riskerna i försörjningskedjan.

Hållbarhetsrevision i fabrik.
Kontroll av hantering och lagring av kemikalier utgör en del av NCAB:s hållbarhets-audits.

– I samarbete med våra produktionspartners fokuserar vi på kvalitet, socialt ansvarstagande och miljöansvar i försörjningskedjan. I återkommande revisioner på plats i fabrik reviderar vi inom områden såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, material (kemiskt innehåll och konfliktmineraler), kemikaliehantering, hantering av avfall och återvinning, affärsetik och kvalitet. Medarbetare i vårt Factory Management Team genomför dessa revisioner samt följer upp avvikelser och förbättringsaktiviteter för att säkerställa att dessa genomförs.

– Som kunskapsbaserat företag är det våra medarbetare och deras höga engagemang som ger oss framgång. Vi ger stort utrymme för utveckling för både individen och teamet, bland annat genom interna utbildningar. Vi har också stort fokus på ledarskap, team-building, etik och likabehandling. Uppföljning och aktiviteter sker i individuella samtal samt genom en medarbetarundersökning där index för engagemang, ledarskap, och samarbetsförmåga är nyckeltal i vår verksamhetsstyrning.

“Som kunskapsbaserat företag är det våra medarbetare och deras höga engagemang som ger oss framgång. Vi ger stort utrymme för utveckling för både individen och teamet.”

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Hur bidrar NCAB till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling?
– När Agenda 2030 lanserades hade vi redan sjösatt ett strukturerat hållbarhetsarbete med strategi och definierade mål. Med hjälp av de globala målen tydliggörs dock målbilden och förståelsen för att vi alla har ett ansvar för att bidra till en global hållbar utveckling. Dessa mål kan hjälpa till att leda oss rätt när vi vidareutvecklar vår hållbarhetsstrategi och vår verksamhet för att bidra till en bättre framtid för alla. Därför genomförde vi under 2019 en översyn för att definiera vilka mål och delmål som är relevanta för oss i den palett som Agenda 2030 utgör. Vi bidrar huvudsakligen till nio av målen.

Vilka milstolpar i hållbarhetsarbetet vill du lyfta fram under 2019?
– Utöver den nämnda analysen kopplad till Agenda 2030 har vi fortsatt vårt kontinuerliga arbete med att genomföra hållbarhetsrevisioner i fabrikerna. Gentemot medarbetarna har vi fokuserat på utbildning och i november 2019 lanserade vi internt en ny, digital plattform för lärande och utveckling – NCAB Academy. Det blir nu lättare för våra medarbetare att löpande utveckla sin kompetens och dela kunskap med kollegor runt om i världen. Inte minst är plattformen ett bra verktyg i integrationen av förvärvade företag när våra nya medarbetare ska anamma vår kultur och våra arbetssätt.

Nikolina Strezovska Dimidjijevski, PCB Engineer NCAB Group Sweden
Nikolina Strezovska Dimidjijevski, PCB Engineer på NCAB Group Sverige, stödjer kunderna i utvecklingen av tillförlitliga mönsterkort.

– Vi delade med oss av vår kunskap till våra kunder världen över i 152 teknikseminarium och nio hållbarhetsseminarium. Detta arbete har fortsatt under 2020 och på grund av rådande situation har seminarierna hittills hållits online.

– Jag vill också nämna att resultatet i medarbetarundersökningen 2019 steg ytterligare från en redan hög nivå och även kundnöjdheten förblev på en hög nivå, inklusive vad gäller hållbarhetsaspekten.

“Helt klart är den största frågan för framtiden att få bättre grepp om vår klimatpåverkan och vidta åtgärder för att minska denna påverkan.”

Anna Lothsson
Sustainability Manager, NCAB Group

Vilka är de största utmaningarna framåt för NCAB?
– Helt klart är den största frågan för framtiden att få bättre grepp om vår klimatpåverkan och vidta åtgärder för att minska denna påverkan. Vi vet att det främst är i tillverkning och transporter som vi orsakar utsläpp av växthusgaser, men vi behöver analysera i grunden var i våra processer de uppstår, hur stora de är och hur vi kan reducera dem. Här vill vi använda Greenhouse Gas Protocol för att kartlägga utsläppen i vår värdekedja. Det finns en utmaning i att få fram alla data, men där vi kan mäta och påverka ska vi göra det.

I NCAB Groups hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Annas framgångstips för hållbarhetsarbetet

 • Förankra arbetet i bolagsstyrelsen.
 • Utse en ansvarig på ledningsgruppsnivå för det övergripande hållbarhetsarbetet.
 • Ta fram en strategi och integrera arbetet som en naturlig del av verksamheten.
 • Utnyttja, om möjligt, sådana arbetssätt som redan är etablerade på andra områden.
 • Luta er mot en standard som stöd i ett strukturerat arbete.
 • Avsätt tillräckligt med resurser för arbetet.
 • Var uthållig och följ upp arbetet kontinuerligt.
 • Transparens är positivt, var inte rädd att visa på utmaningar och förbättringspotentialer.